Artistiek Pedagogisch Project – uitgebreid

ONZE ACADEMIE

Academie De Vonk is een gemeentelijke academie voor muziek en woord die erkend wordt door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

De hoofdinstelling bevindt zich in Haasrode. In Oud-Heverlee, Blanden, Sint-Joris-Weert en Bierbeek bevinden zich vestigingsplaatsen.

Academie De Vonk organiseert, begeleidt, beoordeelt en certificeert Deeltijds Kunstonderwijs zoals vastgelegd in het Decreet DKO door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

In al onze lessen gebruiken we het Nederlands als onderwijstaal.

In het organigram van Academie De Vonk staat een directeur bovenaan.

Een aantal pedagogische coördinatoren vormen samen met de directeur het kernteam. Dit kernteam houdt de vinger aan de pols van de academie, is klankbord voor en van het volledige team en bevordert zo participatie en gedragenheid in de koers die de academie vaart. Het secretariaat ondersteunt administratief en vormt samen met het kernteam de eerste info-lijn bij vragen van leraars en leerlingen.

Een sterk en gedreven team van leerkrachten / kunstenaars, ieder als vakspecialist en in het bezit van de vereiste artistieke en pedagogische bekwaamheidsbewijzen, bepaalt mee de koers van de academie.

De Vriendenkring, bestaande uit een aantal gedreven personeelsleden, ondersteunt diverse projecten en activiteiten.

Het schoolbestuur staat garant voor de infrastructuur en veiligheid van de leerlingen in de voorziene gebouwen en stelt instrumenten, materiaal en andere leermiddelen ter beschikking. Het schoolbestuur waakt over het welzijn van de door haar aangestelde personeelsleden. De beleidsvisie van de gemeente Oud-Heverlee met betrekking tot haar deeltijds kunstonderwijs getuigt hiervan.

LIEFDE VOOR KUNST

Ons team bestaat uit gedreven leraars/kunstenaars met een grote passie voor kunst. Deze liefde voor muziek en woord doorgeven aan onze leerlingen is ons streven. We ontwikkelen artistieke competenties bij onze leerlingen, en stimuleren hen om met een steeds groeiende autonomie, kwaliteit, complexiteit en eigenheid kunst te beoefenen en te beleven. Het ultieme doel is dat leerlingen ook na hun traject aan de academie actief blijven musiceren, acteren, schrijven,… We hopen dat onze opleiding hen heeft geleerd om op een verrijkte, kritische, verwonderde en verdiepte manier om te gaan met en te kijken naar kunst.

COMPETENTIES VOOR HET LEVEN

Bij ons leert men zoveel meer dan een instrument bespelen of een tekst instuderen. Competenties als doorzettingsvermogen, focus, aandacht ontwikkelen voor schoonheid, creativiteit, openheid van geest,… zijn onlosmakelijk verbonden aan de artistieke ontwikkeling waar onze lessen voor staan. Het sociale, lichamelijke, esthetische, creatieve en emotionele komt daarbij allemaal aan bod.

Onze leerlingen vormen zich zo tot vakman, onderzoeker, samenspeler, performer en kunstenaar, waarbij deze rollen in een uniek en persoonlijk evenwicht tegenover elkaar staan. Onze leidraad in deze ontwikkeling is het leerplan ‘Kunstig Competent’.

We willen onze leerlingen leiden tot actieve kunstbeoefening. Dit is een levenslang proces. We hechten er veel belang aan dat de leerling plezier beleeft aan het beoefenen van kunst, zowel op de academie, thuis als op het podium. Dit spelplezier is volgens ons de grootste motivator.

Volgende competenties komen aan bod:

Kunstenaar/verbeelding: experimenteren en creëren – zich op persoonlijke wijze uitdrukken – zich inleven

Onderzoeker/onderzoek: nieuwsgierig en onderzoekend zijn – eigen sterktes en werkpunten benoemen – proces zichtbaar maken – eigen horizon verruimen

Samenspeler/dialoog: samenwerken en samen maken – respect tonen voor anderen en hun werk – in dialoog gaan – feedback geven en ontvangen

Performer/tonen: codes van het (zich) tonen gebruiken – publiek willen raken – eigen oeuvre opbouwen – tonen met kwaliteit

Vakman/vakmanschap: werken met/aan kwaliteit – werkhouding ontwikkelen – vakkennis hanteren – techniek, materiaal en basisvaardigheden beheersen

(raamleerplan).

DE ZORG VOOR IEDERE LEERLING

In onze academie staat de leerling centraal. Iedereen vanaf zes jaar is welkom, ongeacht levensfilosofie of talent, om een eigen artistiek en uniek traject te bewandelen. We zetten sterk in op welbevinden en vertrouwen en op respect voor ieders individuele waarden en eigenheid. Zo komen we tot een maximale ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen in wat ze graag doen, met vallen en opstaan. In dit traject streven we de grootst mogelijke individuele kwaliteit na, niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen te versterken.

We zorgen voor een uitgebreid aanbod in de domeinen Muziek en Woord, dat maatwerk toelaat. Zo bieden we in het domein Muziek bijvoorbeeld naast de optie Klassiek ook de optie Muziek Schrijven, Experimentele Muziek en Oude Muziek aan. Leerlingen met een beperking of leerstoornis zijn welkom in onze academie en vinden een plekje in de AMOR-klas (Aangepast MuziekOndeRwijs). Deze AMOR-klas wordt zo goed mogelijk geïntegreerd in onze gehele werking.

In het domein Woord kan je na een basis in Woordkunst-Drama kiezen uit Speltheater, Verteltheater of Theatermaker. Je bent ook welkom om je te ontplooien als schrijver in de studierichtingen Schrijver, Proza of Dramateksten.

We begeleiden onze leerlingen optimaal in de keuzes die ze onderweg binnen dit aanbod kunnen maken. We organiseren onze lessen ook zodanig dat de groepen optimaal werkbaar zijn, om zo het leren van elkaar te stimuleren.

Iedere leerling is uniek, en daarom kiezen we in de eerste plaats voor een procesgerichte artistieke pedagogie. Het product blijft belangrijk om het proces te stimuleren. We vergelijken leerlingen niet met elkaar en geven geen cijfers, maar kijken naar de eigen weg, zowel terug als vooruit. Voedende feedback is daarbij de ondersteunende stimulans. Het leerproces wordt gestuurd door de voortdurende interactie tussen leraar en leerling. Groeiende autonomie, betrokkenheid en competentie zijn hierbij de kernwoorden.

In onze werking vinden we luisteren belangrijk. In de lessen stemmen we verwachtingen van leerling en leraar op elkaar af en vertrekken we vanuit de motivatie van de leerling. In de mate van het mogelijke houden we rekening met verlangens of suggesties van ouders

Iedere leraar streeft naar een goede klassfeer, die het individuele overstijgt. Vanuit die goede klassfeer, bouwen we aan een goede academiesfeer.

ENGAGEMENT ALS MOTOR

Als academie engageren we ons om het beste in iedere leerling naar boven te halen en ieders mogelijkheden maximaal te ontplooien. Onze personeelsleden zetten zich ten volle in om de voorgeschreven onderwijsdoelen met de hoogst mogelijke kwaliteit te realiseren, en dit in relatie tot de concrete mogelijkheden van iedere leerling. Dit APP is hierbij een leidraad.

Met regelmaat reflecteren we over onze werking en sturen we bij waar nodig. We evalueren en actualiseren leerprogramma’s, staan open voor vernieuwingen op didactisch-pedagogisch vlak, en delen materiaal en expertise met collega’s. We laten ons inspireren door navormingen en/of artistieke praktijken.

Van onze leerlingen verwachten we dat ze zich op een respectvolle manier houden aan gemaakte afspraken. Wederzijds engagement creëert een klimaat van optimale wisselwerking, van energie geven en energie krijgen in het delen van een passie met elkaar.

We verwachten aanwezigheid tijdens de lessen, inzet en regelmaat in het oefenen thuis. In de lessen verwachten we aandacht, actieve participatie, engagement en verantwoordelijkheid tegenover elkaar, de leraar en de organisatie, doorzettingsvermogen en openheid. Hierin nemen leerlingen, naarmate hun traject vordert, het leerproces steeds meer zelf in handen. Op deze manier streven we ernaar dat iedere leerling, ook na het traject bij ons, zelf artistiek bezig blijft.

Ondersteuning van ouders is nodig om (jongere) leerlingen optimaal te laten groeien door te stimuleren bij het oefenen, te engageren bij het volgen van de lessen, te voorzien van het nodige materiaal en instrumentarium.

Zowel personeel als leerlingen en ouders hanteren een open, respectvolle en stipte communicatie en komen gemaakte afspraken na.

CREATIE EN EIGENHEID

Wanneer men iets zelf heeft gemaakt, brengt men dat met trots en overtuiging. Als academie zijn we overtuigd van de kracht van eigen werk. We zetten er dan ook sterk op in om met iedere leerling op avontuur te gaan, de kunstenaar in zichzelf op te zoeken, en dit met trots en op een eigen en persoonlijke wijze voor te stellen.

We willen ruimte maken voor creativiteit en eigen inbreng. In theater is improvisatie en creatieve inbreng eerder vanzelfsprekend. Maar ook in muziek stimuleren we het werken met minder visueel gebonden werkvormen. Onze ervaring leert ons dat deze aanpak sommige leerlingen meer ligt dan andere, maar dat het sowieso een verrijking blijft voor iedereen om er kennis mee te maken.

Door in het domein Woord een optie schrijven aan te bieden, gaan we nog een stap verder in het stevig verankeren van de eigen creatie. Bij Muziek voegen we in alle cursussen minder partituurgebonden werkvormen toe, waardoor werkvormen als spelen op gehoor, imitatie of improvisatie meer kansen krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan is onze ‘Grabbelton’: een waaier aan creatieve werkvormen die door en voor collega’s wordt aangeboden en waar iedere leerling muziek tijdens zijn traject mee in aanraking komt. Binnen de cursus muziektheorie moedigen we leerlingen aan om creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen om deze toe te kunnen passen in eigen composities en arrangementen. Ook onze richting experimentele muziek is een creërende richting en stimuleert de leerlingen om aan de hand van digitale tools eigen werk te maken.

DE KRACHT VAN SAMEN

In onze academie functioneert iedereen, ook de kleinste schakel, in een gemeenschappelijk geheel. Het is een plaats waar samen musiceren, samen acteren, samenwerken, elkaar vertrouwen geven en vertrouwen krijgen, elkaar inspireren, leren van elkaar,… een evidentie is. Samenwerking voedt onderlinge waardering onder collega’s en leerlingen, verruimt ons blikveld en maakt onze werking boeiender. We geloven in de besmettelijkheid van een goede spirit. Zowel op de klasvloer, als binnen het lerarenteam, jong en iets ouder, versterken we elkaar en doen we elkaar groeien.

Ook buiten de academiemuren werken we samen en profileren we ons in relatie tot de maatschappij. We streven naar een goed contact tussen alle betrokkenen: schoolbestuur, bestuurscommissie, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, basisscholen, verenigingen. We werken daaraan tijdens (klas)concerten, toonmomenten, vergaderingen, schoolfeest en andere projecten. Hierin is De Vriendenkring een belangrijke steun.

We hechten veel belang aan klasoverschrijdende initiatieven en projecten. Deze spelen zich soms ook af buiten de academielokalen. Hier kunnen we op elkaar rekenen en slaan we de handen in elkaar om tot een mooi resultaat te komen.

Ook digitaal werken we samen en delen we expertise via onze website en via ons goed uitgebouwde lerarenplatform.

We werken samen met diverse verenigingen uit de regio, zoals fanfares, harmonieën, orkesten, koren en andere verenigingen voor podiumkunsten of zoals de gemeentelijke schilder- en tekenacademie. We streven hier steeds naar een wisselwerking in twee richtingen.

DE ACADEMIE ALS PLAATS VAN KANSEN

We bouwen steeds verder aan onze eigenheid, met regelmaat gestuurd door momenten van zelfreflectie en aftoetsend aan een steeds evoluerend maatschappijbeeld. Door tijd te durven nemen om als team te reflecteren, zich te professionaliseren, te borgen en bij te sturen, blijven we onszelf voeden en groeien.

We hebben de traditie om projecten te organiseren die inspireren, die onze leerlingen ruimere inzichten bieden, die grenzen verleggen. Zowel binnen als buiten de academiemuren stimuleren we om zoveel mogelijk kansen te grijpen die de artistieke ontwikkeling ten goede komen. Ook op de klasvloer leggen we accenten, die eigen zijn aan onze academie.

Door onze eigenheid uit te dragen, profileert de academie zich als een ambassadeur van de kunsten.