Zorgbeleid Academie De Vonk

In onze academie staat de leerling centraal, we zetten sterk in op welbevinden en vertrouwen en op respect voor ieders individuele waarden en eigenheid. Zo komen we tot een maximale ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen.

In onze academie proberen we reeds vanaf de start om te gaan met diversiteit d.m.v. een brede basiszorg. Er wordt van in het begin gezocht naar een stappenplan of naar maatregelen die alle leerlingen helpen, ongeacht hun achtergrond of ondersteuningsnoden. We streven naar inclusief lesgeven zodat elke leerling, ook met specifieke onderwijsbehoeften idealiter zoveel mogelijk in de klas, samen met de andere leerlingen, les volgt. In november wordt er met de betrokken leerkrachten en het zorgteam gekeken of iemand eventueel verhoogde zorg nodig heeft.

Voor leerlingen met een leerstoornis (zoals ASS, dyslexie, ADHD, ADD, …) voorziet het zorgteam (zorgcoördinator en directie) een aanpak op maat. We onderzoeken of er differentiërende, remediërende, compenserende of dispenserende maatregelen nodig zijn  en proberen die samen met de betrokken leerkrachten aan te bieden. We formuleren duidelijke doelstellingen en verwachtingen, we evalueren deze regelmatig. De samenwerking onder collega’s is hierbij van belang alsook een open communicatie met de ouders.

Leerlingen voor wie deze verhoogde zorg niet voldoende is, vinden een plekje in de AMOR-klas (Aangepast MuziekOndeRwijs) met een individueel aangepast curriculum. Deze AMOR-klas wordt zo goed mogelijk geïntegreerd in onze gehele werking.

We volgen elke leerling nauwkeurig op en voorzien op het einde van elk semester een individueel kind- en/of oudercontact om het groeiproces van de leerling te bespreken a.d.h.v. de evaluatiefiche “geen fiche zonder gesprek”.

Bij de inschrijving is het erg belangrijk om aan te geven of een kind al dan niet nood heeft aan verhoogde zorg. Deze gegevens worden met discretie behandeld en met respect voor ieders privacy. Zo kunnen de leerkrachten meteen de leerlingen optimaal begeleiden vanaf de start.